Komornik sądowy bardzo często jest mylony z windykatorem. Są to jednak całkowicie odmienne zawody. Warto jest zapoznać się z pojęciem komornika sądowego, jego obowiązkami oraz tym, co trzeba zrobić, aby zostać komornikiem. Serdecznie zapraszamy do naszego artykułu.

Kim jest komornik sądowy?

Komornik sądowy zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych –jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Każdy komornik Gdynia podlega nadzorowi sądu rejonowego Gdynia. Innymi słowy podlega sądowi, przy którym działa, ale może prowadzić postępowania na terenie całej Polski.

Będąc komornikiem nie możemy odmówić podjęcia się egzekucji, ponieważ jest to nasz obowiązek.

Zadania i obowiązki komornika

Komornik ma wiele obowiązków. Są to między innymi:

 • Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym,
 • Wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności,
 • Wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza,
 • Wykonywanie zadań określonych w innych ustawach,
 • Na zlecenie sądu – doręczanie bezpośrednio adresatowi zawiadomień sądowych, pism procesowych oraz innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty,
 • Sporządzanie protokołów stanu faktycznego,
 • Wykonywanie orzeczeń sądowych o zabezpieczeniu roszczeń,
 • Na wniosek organizatora licytacji – sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.
komornik Gdynia

Jak zostać komornikiem?

Każdy kto chciałby zostać komornikiem sądowym, powinien:

 • mieć ukończone 26 lat,
 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • ukończyć studia prawnicze lub administracyjne,
 • nie być karany,
 • nie być podejrzewany o przestępstwa skarbowe lub ścigane z oskarżenia publicznego.

Po spełnieniu tych warunków wystarczy odbyć dwuletnią aplikację komorniczą i pozytywnie ukończyć egzamin końcowy. Po ukończeniu dwuletniej pracy na stanowisku asesora komorniczego, możemy ubiegać się o pracę na stanowisku komornika.